اصول خبرنویسی- مدرس: محمد نظری

تعریف خبر:

1-خبر گزارشی است عینی از یک واقعه یا رویداد که دارای دو یا چند ارزش خبری است و تحت تاثیر عوامل درون رسانه و برون رسانه  منتشر می شود.

2- درکل خبر گزارش و بیان برخی رویدادهای دارای ارزش است که در فرایند تبدیل رویداد به خبر خواسته یا ناخواسته تحت تاثیر عوامل درون و برون رسانه ای از عینیت آن کاسته می شود.

 

خبرنگار کیست؟ کسی است که به اتکا به ذوق و استعداد شخصی پس از گذراندن دوره آموزش تخصصی وظیفه تهیه و جمع آوری و تنظیم اخبار و انتقال آن از طریق وسایل ارتباط جمعی (مطبوعات- رادیو- تلویزیون- خبرگزاری) به مخاطبان را به عهده دارد.

 

صفات خبرنگار:

1-     شم خبری: عده ای معتقداند که استعداد و شم خبری ذاتی می باشد مثلا کسی که نقاشی می کند ولی در عمل ثابت شده ذاتی نبوده و فنی است و بر اساس تمرین و تکرار باعث بالا رفتن استعداد و شم خبری می شود.

2-     در مسیر بودن خبر: یعنی در جریان رویداد قرار گرفتن.

3-     لزوم تخصص: روزنامه نگاری یک رشته تخصصی می باشد و در گذشته به این شکل نبوده و اکنون تخصصی شده است مثلا یک خبرنگار هنری باید مکاتب سینمائی را بشناسد.

4-     تماس با مردم: تا زمانی که خبرنگار با مردم تماس نداشته باشد نیازها و افکار مردم را نمی توان دریافت زمانی می تواند نیاز مردم را بشناسد که با مردم ارتباط داشته باشد..

5-     ایجاد صمیمیت: خبرنگار نمی تواند بدون صمیمیت و دوستی خبر تهیه کند پس باید اعتماد طرف مقابل را جلب نماید.

6-     نگهداری نشانی منابع خبری: خبرنگار باید دفترچه خاصی داشته باشد که مشخصات تمام منابع خبری را بنویسد تا در مواقع ضروری به آنها دسترسی یابد.

7-     بررسی اسناد و مدارک: هر خبرنگاری در حوزه ای که کار می کند باید اسناد و مدارک مخصوص آن را داشته باشد. مثلاً اگر خبرنگار مالی هستیم در مورد مالیاتها و هر آنچه که مربوط میشود به آن شخص و در جریان امر قرار بگیریم.

8-     تکمیل معلومات عمومی: خبرنگار باید در حال تکمیل معلومات خود باشد از طریق اینترنت مطبوعات مختلف – کتاب

9-     سرعت و عمل: سرعت و عمل در کار خبری بسیار مهم می باشد و خبرنگار باید خبر را در فرصت اولیه به تحریریه برساند.

10-رعایت بی طرفی: خبرنگاری که به نوعی بی طرفی را نقص کند اعتماد از او سلب می شود.

11-رفتار اجتماعی مناسب خبرنگار: خبرنگار باید ظاهری آراسته، مرتب و رعایت ادل و نزاکت را داشته باشد.

مفاهیم اساسی در خبر نویسی:

1-       درستی و صحت خبر: خبر باید درست و بر مبنای یک گزارش عینی باشد و گرنه قصه نویسی است و باید به همان شکلی که اتفاق افتاد نوشته شود نه به آن صورت که خبرنگار می خواهد.

2-      صراحت و روشنی خبر: خبر باید واضح و از ابهام و کنایات به دور باشد و هنر خبرنگار در این است که اطلاعات صحیح را در زمانی که جمع آوری کرده و با بهترین نحو تنظیم نماید و به مخاطبان انتقال دهد.

3-     جامع و کامل بودن خبر: خبر باید طوری تهیه و تنظیم شود که هیچ سوالی برای خواننده بی پاسخ نماند و خبرنگار خود را به جای مخاطب قرار دهد و سوالی ابهام داشته باشد برطرف کند و با جامعیت در اختیار مخاطبان قرار دهد و به پرسشهای مربوط به  عناصر خبر به طور کامل پاسخ داده شود.

ارزش های خبر:

تعریف ارزش خبری: برای تشخیص اینکه در چه رویدادی ارزش تهیه گزارش را دارد نیاز به معیارهای است که بتوان وقایع یا رویداد را ارزش یابی و گزارش جامعی از آن رویداد برای مخاطبان تهیه کرد این معیارها گاه به تنهائی یا با ترکیب با یکدیگر یک واقعه را پدید می آورند

1-ارزش دربرگیر 2- ارزش شهرت 3- ارزش بزرگی 4- ارزش برخورد و تضاد 5- استثناء و شگفتی 6- ارزش تازگی 7- ارزش مجاورت

1-     دربرگیر:  یعنی بر روی تعداد زیادی از افراد جامعه تأثیر در زمان حال و آینده داشته باشد ارزش دربرگیری ممکن است به منفعت یا ضرر افراد جامعه باشد.

1-1-        منفعت :

مادی: مثال: شهریه دانشگاه آزاد اسلامی کاهش یافت.

معنوی:

1-2-        ضرر:

مادی: مثال: شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد افزایش یافت

1-3

       تأثیر در زمان حال و آینده: مثال: تعویض گذرنامه- تعویض شناسنامه

 

2-     شهرت: اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی برخی از اشیاء هر گاه به خاطر فعالیتها و معروفیتشان در جامعه ملی و فرا ملی شناخته شده باشند ارزش خبری دارند شهرت ممکن است بار معنائی منفی و مثبت داشته باشد. مثال: بار منفی: صدام بار مثبت: پاستور که واکسن را اختراع کرد.

3-     بزرگی و فراوانی : این ارزش خبر به اعداد و آمار مربوط می باشد هر چقدر وزن و تعداد نفر بیشتر باشد ارزش خبر بیشتر است. مثال: مانند زلزله از نظر ریشتر و تعداد کشتگان

4-    اختلاف، برخورد و تضاد: شامل برخورد بین گروهها، افراد، ملتها و حیوانات با یکدیگر در طبیعت برخورد ممکن است به صورت فیزیکی(جسمانی مانند: نیروهای آمریکای به شمال عراق حمله کردند) یا فکر (ایدئولوژی مانند: رییس جمهور آمریکا در نطقی ایدئولوژی مارکسیس حمله کرد و آن را بی اساس خواند)

5-     ارزش استثناء و شگفتی: یعنی رویدادهای استثنائی را شامل می شود دلیل اهمیت جالب بودن واقعه و تحریک حس کنجکاوی مخاطبان می باشد.

6-     ارزش مجاورت: رویدادی که بر اساس اهالی یک منطقه خبر است برای منطقه دیگر ارزش خبری یکسان ندارد هم ارزش جغرافیای داشته و هم ارزش معنوی

7-     ارزش تازگی: هر چقدر خبر تازه تر باشد و در زمان کم تهیه شود و به مخاطبان انتقال یابد دارای ارزش زمان می باشد دیر مخابره کردن خبر ممکن است اعتبار و حیثیت موسسه خبری را زیر سوال ببرد بنابراین اگر خبری را خبرنگار با تلاش فراوان تهیه کرده و به موقع مخابره نشود ارزش تازگی خود را از دست می دهد چون رقبا در صدد بهر برداری از کمترین فرصت هستند تا کسب اعتبار و جلب مخاطب نمایند.

نقش عوامل درون و برون رسانه ای بر تهیه و تنظیم خبر

در تهیه خبر عوامل درون رسانه ای(سازمانی) و برون رسانه ای موثر است و این عوامل همواره تاثیر مهمی در چینش و برجسته سازی اخبار دارد.

عوامل درون رسانه ای موثر در تهیه و تنظیم خبر

الف) اعمال نظر و سلیقه دست اندرکاران اصلی خبر مانند خبرنگار، عکاس، سردبیر، مدیر مسوول و دیگر گزینشگران فعال در رسانه

ب) تاثیرپذیری خبرنگاران و دبیران خبر از اعتقادات، میزان تحصیلات، محل تولد، محیط زندگی و محیط کار

ج) میزان بهره گیری خبرناران و دبیران از امکانات و تجهیزات کمی و کیفی داخل رسانه

د) محدودیت زمان و مکان و میزان جا  در رسانه اعم از مطبوعات و رادیو و تلویزیون

عوامل برون رسانه (سازمانی ) موثر در تهیه و تنظیم خبر

1-     محدودیتهای قانونی

2-     مصالح عمومی

3-     فشارهای سیاسی و اقتصادی

4-     محدودیت جا و وقت

 

گزینشگری یا دروازه بانی خبر:

به همه کسانی  که در تحریریه رسانه های خبری در فرایند تهیه، گزینش و ارائه پیامهای خبری فعالیت دارند دروازبان خبر می گویند

مدل وایت

 

 

 


 

مدل وستلی و مک لین

 

 

 

 

 

 

عناصر ششگانه خبر

عناصر خبر  (مهم) به خبرنگار کمک می کند تا مطالب را بهتر تهیه و تنظیم نماید و به دفتر روزنامه ارائه بدهد عناصر خبر عبارتند از :که- چه– کی –کجا- چگونه- چرا

عنصر که : شخص یا اشخاصی را در بر می گیرد . نام و نام خانوادگی- سن- جنس- تحصیلات- شغل

عنصر چه: یا چه موضوعی- محور اصلی خبر اصل و ماهیت رویداد است مانند: ارزشهای در برگیری و برخورد مانند زمان جنگ، حواد ث طبیعی

عنصر کی: زمان رویداد می باشد مانند روز- ساعت- دقیقه – ثانیه

عنصر کجا: چه مکانی (شهرستان- شهر- استان- کوچه- طبقه – پلاک)به خبرنگار کمک می کند چطور موضوعش را بنویسید.

عنصر چگونه: چگونگی، چطور – چگونگی وقوع رویداد را در بر می گیرد.

عنصر چرا: علت اتفاق را بررسی می کند بیشتر در تفسیر بکار می رود.

 

سبک های خبر

سبک های خبر: خبرنگاران باید بعد از شناختن خبر و جمع آوری اطلاعات، مطالب را در قالب بسته بندیهای جذاب به مخاطبان ارائه دهد و پس او قدر جذابتر و محتوای آن پربارتر باشد شمار مشتریان و میزان تأثیرش بیشتر می شود و بر عکس

1-سبک تاریخی

2-سبک هرم وارونه

3-سبک تاریخی همراه با لید

4- سبک بازگشت به عقب

5- سبک تشریحی

6- سبک پایان شگفت انگیز

سبک تاریخی:  1- مطالب بر اساس ارزش آنها نوشته نمی شود 2- مطالب همانطور که اتفاق افتاده باید بیان شود 3- برای مطالب خبری روز مناسب نیست در تهیه مقالات و گزارش تحقیقی می شود مورد استفاده قرار گیرد در جملات هفتگی استفاده از آن قابل قبول تر است.

مزایای استفاده از سبک تاریخی: 1- مطالب کاملتر بیان می شود 2- اعمال نظر خبرنگار در دخل و تصرف و برجسته کردن مطالب کمتر است.

معایب سبک تاریخی: 1- زمان بیشتری برای دریافت مهمترین مطلب لازم است 2-خواننده را خسته می کند 3- از لحاظ تیتر نویسی و ماکت بندی کار را مشکل می کند 4- ترغیب خواننده به خواندن خبر با توجه به میزان کم سوادان کمتر است.

 

 

 

 

ویژگیهای سبک هرم وارونه یا معکوس: 1- مهمترین مطلب در ابتدا قرار می گیرد 2- موثرترین و کارآفرین ترین روش انتقال اطلاعات 3- کم ارزش ترین در انتها قرار می گیرد 4- در زمان خواندن روزنامه بین 20 تا 60 دقیقه بیشترین حجم خبر را به خواننده منتقل می کند..

مزایای استفاده از سبک هرم وارونه در سبک خبر نویسی: 1- در ابتدا خلاصه مهم ترین مطلب قرار می گیرد 2- زمان کمتری برای دریافت مطلب لازم است 3- خواننده را خسته نمی کند 4- حس کنجکاوی خواننده را تحریک می کند 5- خواننده را به خواندن خبر ترغیب می کند 6- کار دبیران و سر دبیران را راحت می کند 7- متن خبر بر پایه ارزش مطالب تنظیم می گردد. 8- کار فنی و ماکت بندی را ساده می کند.

معایب سبک هرم وارونه:  1- احتمال دارد خواننده را از خواندن بقیه خبر باز دارد 2- بعلت خلاصه شدن ممکن است برخی از اطلاعات از متن حذف شود 3- در بعضی از موارد مخصوصاً در مورد خبرهای طولانی آنچه در ابتدا گفته میشود دوباره در متن خبر تکرار می گردد 4- اعمال نظر خبرنگار در این نوع سبک زیاد است.

سبک بازگشت به عقب: مطالب از نو به سمت کهنه نوشته می شود یعنی آخرین خبر در ابتدا گفته میشود و سوابق امر در انتها آورده می شود.

سبک تشریحی: این شیوه از نگارش نسبت با سبکهای دیگر کاربرد کمتری دارد و در خبرهای طولانی استفاده می شود پس از ذکر هر قسمت از خبر اطلاعات تکمیلی ارائه می شود این اطلاعات می تواند سابقه خبر اطلاعات شخصی خبرنگار که موجب روشن شدن مطلب شود

سبک پایان شگفت انگیز: سبکی که لید ندارد قسمتهای مختلف خبر طوری تنظیم می شود که به قسمت جذاب و شگفت انگیز و شیرین خاتمه یابد و در واقع خبر در قسمت انتهای برای مخاطبان گشوده می شود این شیوه نگارش برای خبرهای کوتاه مناسب است.

 

تیتر

تیترخبر هدایت گر خواننده به سوی خبر ،جوهره و روح خبر و ماندگارترین قسمت خبر در ذهن مخاطب است.

اصول و ویژگی های  تیتر:

1-     ترغیب کننده خواننده به خواندن لید و متن خبر

2-     تفکیک مطالب مختلف روزنامه از یکدیگر

3-     کمک به مخاطب برای گزینش روزنامه مطلوب خود از میان روزنامه های مختلف

4-     بایدخلاصه مهمترین مطلب خبر باشد

5-     باید زنده و جاوید و حالت داینامیک (Dynamic) داشته باشد.

6-     باید با شرح خبر تناسب باشد

7-     باید مستقل از خبر باشد

8-     نباید کلمات تکراری داشته باشد

9-     باید با حداقل کلمه حداکثر معنی و مفهوم را بیان کند

10-تیتر باید تأثیر ایجاد شده اش با تأثیر مورد نظر تطبیق کند

11-از نوشتن تیترهای منفی باید اجتناب کند

12-از نوشتن تیترهای سوالی باید خودداری کرد

13- انتخاب فعل مناسب کلمه موفقیت در نگارش تیتر است.

14-از نوشتن حرف اضافه در ابتدای تیر باید خود داری کرد

15-فعل بکار رفته در تیتر باید از افعال معلوم باشد.

اجزای تیتر

اجزای تیتر را تعریف کنید: تیتر نویس به منظور ایجاد جذابیت و افزایش کنش ظاهری مطلب به غیر از تیتر اصلی تیترهای دیگری را با حروف کوچکتر در بالا و پایین تیتر اصلی می نویسد.

1- روتیتر: تیتری است بالای تیتر اصلی نوشته می شود.

2- زیرتیتر: بعداز تیتر اصلی می آید و زمانی اربرد دارد که خبر ابعاد مهمی داشته باشد.

3-خلاصه تیتر: حروف تیترهای خلاصه از انواع تیترهای دیگر کوچکتر بوده برای مشخص کردن آن از ستاره یا دایره سیاه استفاده می شود و گاهی در درون کادر قرار می گیرد.

4- میان تیتر: معمولاً در وسط خبرهای طولانی برای تفکیک بکار می رود.

 

 

 

انواع تیتر

1-     تیتر استنباطی : در این نوع تیتر نمی خواهیم یک جمله را برجسته کنیم , این نوع تیتر درواقع برداشت واقعی ودرست روزنامه نگاراز قسمتهای مختلف خبراست .

مثال 1: هشدار فرمانده نیروی انتظامی به ارازل واوباش .

2- تیر نقلی : در این تیترها قسمتهای مهم مصاحبه ها , سخنرانیها یا بیانیه های افراد, سازمانها, موسسات ووزارتخانه ها به عنوان تیترانتخاب می شود ومعمولا" منبع خبردراین نوع تیتربرای مستند کردن درروتیتریا اول تیترقرارمی گیرد.

مثال :

خبرگزاری فرانسه : رئیس جمهور آمریکا ترورشد.

2-     دوتیتر: دوتیتردرمورد رویدادهایی بکارمی رود که به نوعی با هم مرتبط هستند , این ارتباط بیشتر درمعناومتواوجود دارد وممکن است درظاهر مشخص نباشد.

مثال : درخواست جهانی برای کمک به مردم عراق

بغداد همچنان زیر آتش است .

4- تیتر اقناعی یا تهییج کننده : همانطور که ازنام این تیترها مشخص است هدایت یا تهییج افکار عمومی ، برانگیختن احساسات مخاتبان و برجسته سازی موضوع یا ایجاد یک جریان دراین نوع تیترها مد نظر است .

 

لید

تعریف لید خبر؟  چکیده مهمترین مطلب خبر که در پارگراف اول آمده است و به عبارت دیگر لید هدایت کننده و

راهنمای خبر است . (30تا حداکثر60 کلمه می باشد)

رعایت نکاتی در لیدنویسی ضروری است که عبارتند از:

1-     لید باید چکیده مهم ترین مطلب را به صورت مشخص و معلوم بیان کند.

2-     از نوشتن مطالب مبهم در لید باید خودداری کرد.

3-     مطالب جزئی در لید نباید نوشته شود.

4-     لید خبر باید حاوی یک یا حداکثر دو جمله باشد.

5-     لید باید با حجم خبر تناسب داشته باشد

6-از تکرار کلمات در لید جلوگیری شود

7-     لید نباید با زمان یا مکان شروع شود مگر این زمان و مکان اهمیت ویژه ای داشته باشد.

 

 انواع لید

لیدها از نظر عناصر ، موضوع و محتوا به انواعی تقسیم می شوند که عبارتند از :

الف ) لید ازنظر عناصر

1-     لید که یا چه کسی – این نوع لید با عنصر که آغاز می شود و می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد .

. مثال: گورباچوف رهبر شوروی دیروز موافقت خود را برای برچیدن قدرتهای بزرگ از جانب شوروی در خارج از خاک کشور اعلام کرد.

2-     لید کجا- این نوع لید با عنصر مکان رویداد آغاز می شود .

. مثال: جاده رامهرمز بهبهان به علت بارندگی های 48 ساعت گذشته در استان خوزستان و جاری شدن سیل در چند نقطه جاده مسدود شد.

 

3-     لید کی – این نوع لید با عنصرزمان رویداد آغاز می شود .

مثال : دقایقی قبل رئیس جمهور آمریکا هدف حمله تروریستی قرار گرفت .

4-     لید چه –این نوع لید با ماهیت رویداد آغاز می شود .

انفجار کپسول در شرکت ایران گاز شعبه بندرعباس علاوه بر آتش سوزی و خسارت مالی دو کارگر را کشت و 7 تن را به شدت مجروح کرد.

5-     لید چرا- این نوع لید با بیان علت وقوع رویداد آغاز می شود . به منظور تبادل فرهنگی و عرضه فرهنگ پر بار اسلامی نخستین دوره نمایشگاه بین المللی کتاب با حضور کشورهای مختلف به ویژه کشورهای اسلامی در سال آینده در تهران برگزار خواهد شد.

 

6- لید چگونه –  این نوع لید با چگونگی وقوع رویداد آغاز می شود . با تأسیس دوره جدید آموزش پزشکی کمبود 20 هزار پزشک در کشور برطرف خواهد شد و دیگر نیاز به رفتن به کشورهای خارج نمی باشد.

 

 

ب) لید ازنظرموضوع

1- لید سوالی : این نوع لید با یک پرسش آغاز می شود .

2- لید نقلی : در لید نقلی قسمت مهم گفته های اشخاص عنین آورده می شود.

3- لید مستقیم : این لید ساده وموضوع آن بدون پیچیدگی است .

4- لید تشریحی : این لید براساس دادها واطلاعات خبری گزارش می شود .

5- لید عمقی : این نوع لید مانند لید مستقیم ساده است اما برای بیان مسائل پیچیده تربکارمی رود.

6- لید تمثیلی وادبی : این نوع لید با ضرب المثل یا جمله ادبی که با خبرمرتبط است آغاز می شود.

ج) لید ازنظرمحتوا

1- لید با محتوای زیاد: در این نوع لید ازتمام عناصر وارزش های خبراستفاده می شود .

2- لید بی محتوا: در این نوع لید با وجود آنکه ازعناصر وارزش های خبری استفاده می شود ولی هیچ گونه اطلاعات اساسی به مخاطب نمی دهد .

3- لید مناسب : در این نوع لید مهمترین قسمت خبریا خلاصه با اهمیت ترین بخشهای خبر استفاده می شود .

منبع خبر

منبع خبرخاستگاه وریشه خبررا می گویند یا فرد حقیقی وحقوقی که خبرازآن سرچشمه می گیرد . بنابراین منبع خبر می تواند افراد حقیقی (رئیس جمهور، وزیر، مدیرکل و.....) یا حقوقی (وزارت خانه ، مجلس ، دانشگاه و ....) باشد . همچنین منبع خبر می تواند رسانه ها ، مطبوعات وخبرگزاریها باشد .

متن خبر

آن قسمت ازخبرکه بعد ازلید می آید متن خبرنامیه می شود ونگارش آن در سبکهای خبر نویسی متفاوت است . متن خبر ممکن است ازیک تا دهها پاراگراف باشد .

معرفی افراد درخبر

معرفی افراد درخبر معمولا" با بیان شغل ، مقام ، محل سکونت وامثال این موارد انجام می شود.

سابقه خبر

سابقه خبرهمان توضیح گذشته خبراست که به مخاطب دردرک بهترخبرکمک می کند. سابقه خبرمی تواند در آخر خبر، بعد ازلید ، درلید ویا متن خبربیاید .

کاربرد صفت درخبر

درخبرنویسی صفت چنانچه واقعی باشد می توتن از آن استفاده کرد اما اگرصفت واقعی نباشد نمی توان آن رادر خبرذکر کرد.

مثال صفت واقعی : بزرگترین تونل زیرآبی جهان دردریایی مانش میان فرانسه وانگلیس ساخته شد .

مثال برای صفت غیرواقعی : دربرخورد وحشتناک دوقطاردرهندصدنفرکشته شدند.

سخت خبرونرم خبر

سخت خبربه رویادها واخباری گفته می شود که زمان درآن نقش اساسی دارد وبرای بسیاری از مردم مهم است که آن را بدانند وممکن است زندگی آنهارا تحت تاثیرقراردهد. درسخت خبراطلاعات فقط براساس آنچه روی داده است در اختیار مخاطب قرارمی گیرد .

نرم خبر: برخلاف سخت خبر نرم خبرها لزوما" درباره ی رویاد های بزرگ نیستند بلکه معمولا" ی تغییر طولانی مدت یا موضوعات مورد علاقه انسانی ویا جریان مد روز را پوشش می دهد ومی کوشد خواننده را سرگرم یا نصیحت کند ، نرم خبر از لحاظ ظاهری مهیج تر ، شخصی تروکمتر درگیروبند زمان است  .

مثالی برای لید نرم خبر:

من درپایتخت عراق بودم ، درقلب خونین ترین روز بغداد ، هجده عراقی درآتش انفجار سوختند.

مثالی برای متن نرم خبر:

عبدالقادرسمیر63ساله که شیشه رستورانش براثرانفجارفروریخته درباره این انفجارکه ساعت 11صبح شنبه در ضلع شرقی میدان تحریربغداد رخ داد می گوید : صدای فریادها شوک انفجاررا بیشتر کرد ومن ......

درست نویسی درمظبوعات

نکاتی درخصوص درست نویسی درمطبوعات

-         ضروری است درخبرنویسی جملات وپاراگرافها را کوتاه بنویسیم

-         بهتراست هرجمله حداکثربیست کلمه داشته باشد.

-         درجملات باید ازنوشتن کلمات وعبارات اظافی ، مبهم ونامفهوم وهمچنین تا حد ممکن واژهای خارجی پرهیز کرد .

-         تا جایی که ممکن است از صفات سنجشی درخبرنویسی نباید استفاده کرد اما اگرصفت سنجشی را ممنبع خبرگفته باشد می توان ازآن استفاده کرد .

-         ( ها)و (ان) علامت های جمع درزبان فارسی است واستفاده از نشانه های جمع زبانهای دیگر در فارسی برخی موارد غلط وبرخی نا مناسب است .

-         کلمه های فارسی ویا معمول درفارسی نباید با نشانه جمع عربی جمع بسته شود .

-         اگر موصوف مفرد باشد صفت آن  مفرد است و اگر موصوف جمع باشد صفت آن همچنان مفرد می ماند.

-         برای اسم جمع فعل مفرد استفاده می شود .

-        را بلافاصله بعد از مفعول صریح می آید و نه بعد از فعل

مثال :

           گزارشی را ه همکارمان تهیه کرده است ملاحظه بفرمائید. (درست)

                گزارشی که همکارمان تهیه کرده است را ملاحظه بفرمائید. (نادرست )

نشانه گذاری درخبر

نقطه : برای جدا کردن جمله ها از یکدیگراستفاده می شود و در پایان هرجمله خبری نوشته می شود .

ویرگول : برای درک بهتر مطلب درجمله استفاده می شود وبعد ازهریک ازاعضای رشته ای ازکلمه ها یا اعداد کاربرد دارد.

نقطه ویرگول : جمله های که مفهوم کامل وباهم ربط منطقی دارند با نقطه ویرگول ازهم جدا می شوند.

دونقطه : قبل ازنقله قول مستقیم وبیان مثال کاربرد دارد .

گیومه : دردوطف نقله قول مستقیم یا جزئی به کار گرفته می شود .

پرانتز: برای توضیحات مترجم یا نویسنده وهمچنین بعد ازنام شهر یا محلی که برای بیشتر خواننده گان شناخته شده نیست نام استان در پرانتز می آید و صورت اختصاری شرکتها ، سازمانها وموسسات نیز در پرانتز قرار  می گیرد .

نگارش اعداد وارقام

الف ) درموارد زیربرای شمارش د ر متون خبری همیشه از حروف استفاده می شود :

1-     اعداد یک رقمی : اعداد یک تا هشت همیشه در خبر با حروف نوشته می شود و تنها عدد نه را عددی می نویسند.

2-     اعداد در آغاز سطر : هرگاه ابتدای سطر با عدد شروع شود آن عدد حروفی نوشته می شود .

3-     اعداد تقریبی :

4-     اعداد ترتیبی – مانند:  قرن بیستم یا فصل هفتم  

5-     اعداد غیر آماری – مانند: سه باراعلام کرد

6-     اگرعدد بخشی از واژه باشد مانند : چهل ستون یا چهارشنبه

7-     اعادا کسری – مانند: سه چهارم

8-     صفت نصبی -  ماندد: همایش دوروزه

ب) بای شمارش اعداد درشت از ترکیب عددوحروف استفاده می شود. اعداد پبنج رقمی وبالاتررا اعداد درشت می گویند .

خبرنویسی دررسانه های جمعی

رعایت اصول خبرنویسی در رسانه های جمعی از جمله رادیو، تلوزیون ، مطبوعات و خبرگزاریها در جذب مخاطب نقش انکار ناپذیر دارد .

انواع رسانه های جمعی

1-     رادیو : این رسانه جمعی سریع ترین وفراگیرترین وسیله ارتباطی است ه محدودیت زمانی و مکانی برای پخش ندارد . از ویژگیهای دیگر آن آسان بودن حمل ونقل این وسیله ارتباطی است .

ویژگیهای خبر نویسی در رادیو از نظر دکتر حسین قندی عبارتند از :

-         هر پاراگراف به منبع نیاز دارد .

-         معمولا خبر کوتاه و زمان تعیین کننده است .

-         سابقه خبربسیار کوتاه نوشته می شود .

-         عکس ، طرح و نقش در این رسانه کاربرد ندارد .

-         با صوت تنوع ایجاد می شود و موسیقی نقش مهمی دارد .

2-     تلوزیون : تلوزیون کاملترین وسیله ارتباطی از لحاظ برخورد با حواس پنج گانه انسان است و برای انتقال اخبار و اطلاعات هم از تصویر و هم از صوت استفاده می شود . قدرت ایجاد انگیزه و تحریک احساسات از دیگر قابلیت های این رسانه جمعی است . خلاصه نویسی در خبرهای تلوزیون مهم است زیرا صدا وتصویر کمک می کند نیاز به گفتن کمتر احساس شود .

ویژگیهای خبرنویسی در تلوزیون از نظر دکترحسین قندی :

-         سبک مورد استفاده در تنظیم اخبار هرم وارونه است .

-         انواع واجزاء تیتر کاربرد کمی دارد .

-         عکس ، طرح و نقش در این رسانه کاربرد اساسی دارد .

-         خبربا تنوع تصویر ، صوت وهمچنین رنگ پخش می شود .

3-     مطبوعات: مطبوعات یا رسانه های نوشتاری به آن گروه از رسانه های جمعی گفته می شود که برای پخش و انتشار اخبار، آگاهی ها و ایجاد ارتباط میان مردم و انتقال ارزشها از زبان و بیان مکتوب استفاده می کنند. مخاطبان لازم است که سواد خواندن داشته باشند یا فردی باسواد اخبار این رسانه را برای آنان بخواند.

رسانه های نوشتاری (روزنامه ها) محدودیتهایی نیز دارند که می توان به کوتاهی عمر این رسانه اشاره کرد که به 24ساعت نمی رسد و مدت زمان برای تولید یک روزنامه 5تا 8ساعت است.

4-      خبرگزاری : خبرگزاری هم یک سازمان خبری -مطبوعاتی است که وظیف و ماموریت آن جستجو ، تحقیق، جمع آوری و تنظیم اطلاعات و پیامهای است که ضرورتا باید آنها را در مرکزی انباشته کرد و سپس این اخبار را به مشتریان خود(روزنامه ها، رادیو، تلویزیون، ماز اقتصادی و سیاسی و...) ارسال کند.

ویژگی های خبرنویسی در خبرگزاری از نظر دکتر حسین قندی عبارتند از:

- استفاده از سبک هرم وارونه و تاریخی همراه با لید در تنظیم خبرها

- حفظ ارتباط ساختاری پارگرافها با استفاده از عوامل حفظ و مدت خبر

- خبر باید کامل باشد و محدودیت وجود ندارد

- سابقه خبر باید بطور کامل در خبر بیان شود

 - میان خبر، تحلیل و تفسیر فاصله وجود دارد

- نمایش خبر متنوع نیست

5- روزنامه نگاری الکترونیک: روزنامه نگاری الکترونیک یعنی نسخه ای که بتوان آن را روی صفحه نمایشگر رایانه و از طریق اینترنت دید. پس داشتن رایانه ، اتصال به اینترنت و سواد اینترنتی ملزومات استفاده از این رسانه جمعی است.

گرچه در روزنامه نگاری الکترونیک مانند رسانه های سنتی مکتوب ، کلمات زیرساخت اصلی ارتباط را تشکیل می دهند اما هم زبان ارتباطی رسانه و مخاطب و هم مقوله های غیرکلامی مانند موسیقی و جلوه های صوتی و تصویری در روزنامه الکترونیک در جذب مخاطب نقش اساسی دارد.

شیوه کار در تحریریه های روزنامه الکترونیک شبیه روزنامه نگاری سنتی است. در آغاز نویسندگان و خبرنگاران مطالب را تدوین می کنند و پس از حروفچینی و ویراستاری مطالب را به صفحه آرا  می سپارند.

روزنامه نگاری جهانی

روزنامه نگاری جهانی که محصول فناوری دیجیتال است، جهانی را محلی و محلی را جهانی کرده و موجب شده است تا روزنامه نگاری از مرزها فراتر رود و اطلاعات(صدا، متن و تصویر) همزمان با سرعت زیاد در مسیرهای دیجیتال از طریق ماهواره فرستاده شود.رو

/ 0 نظر / 9 بازدید