فرماندارگناوه :‏30 پروژه برای دهه فجرآماده اجراوبهره برداری است
فرماندارگناوه گفت ‏:‏درسی امین سالگردپیروزی شکوهمندانقلاب اسلامی ‏30 ‏پروژه عمرانی وتولیدی دراین شهرستان آماده اجراوهمچنین بهره برداری شده است ‏.‏
تیموریزدانشناس دوشنبه درگفت وگوباخبرگزاری جمهوری اسلامی افزود‏:‏ برای این پروژه هاکه شامل راه ,عمرانی شهری , بهداشت ودرمان ,فضاهای فرهنگی ,ورزش ومسکن می باشد,بیش از‏15 ‏میلیاردتومان اعتبارتخصیص یاهزینه شده است ‏.‏
وی آغازعملیات گازرسانی به گناوه ,آغازعملیات اجرایی ‏340 ‏واحدمسکونی , فازدوم بیمارستان سوانح سوختگی ,استادیوم ورزشی شماره دوشهرگناوه را ازجمله این طرحهابرشمرد‏.‏
یزدانشناس همچنین افتتاح کمربندی گناوه ,ساختمان جدیددانشگاه آزاد, چندین طرح هادی روستایی ,چندطرح برقرسانی وواگذاری ‏32 ‏واحدمسکونی به محرومان واجدالشرایط ومددجویان کمیته امدادامام (ره )را ازدیگرطرح های مهم سی امین سالگردپیروزی انقلاب دراین شهرستان اعلام کرد‏.‏
فرماندارگناوه گفت ‏:‏درزمان فعالیت دولت نهم میزان پروژه های افتتاحی دراین شهرستان سیرصعودی داشته که علاوه برآغازوکلنگ زنی طرح های ایام دهه فجر,طرح های دیگری نیزدراسفندماه امسال واوایل سال آینده به بهره برداری خواهدرسید‏. ‏
وی یادآورشد‏:‏درهفته دولت امسال نیز‏41 ‏پروژه درشهرستان گناوه افتتاح وکلنگ زنی شد‏.‏
یزدانشناس بااشاره به اینکه میزان اعتبارات مصوب کمیته برنامه ریزی گناوه درسال جاری ‏26 ‏میلیاردتومان بوداست ,گفت ‏: ‏ازمحل پروژه های ملی مصوب سفر استانی دولت نهم نیز‏25 ‏میلیاردتومان اعتبارامسال به گناوه اختصاص یافته است ‏.‏
وی آغازعملیات راه گناوه به میشان ,ترمینال مسافربربری دریایی و ساماندهی بندرگناوه راازجمله طرح های مهم ملی عنوان کردکه نقش مهمی درتوسعه وپیشرفت این خطه ازکشورخواهدداشت ‏.‏
شهرستان ساحلی گناوه بابیش از‏83 ‏هزارنفرجمعیت درشمال استان بوشهر قراردارد‏.