استقبال بی نظیردانشجویان گناوه ای ازمراسم گرامیداشت روزدانشجو‏

گناوه ، خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۷/۹/۱۶‬
داخلی ‏.‏اجتماعی ‏.‏دانشجو‏.‏
استقبال دانشجویان گناوه ای ازمراسم گرامیداشت ‏16 ‏آذرروزدانشجوکه به همت دانشگاه پیام نورگناوه برگزارشد,بی نظیربود‏.‏

مشارکت دانشجویان دراین آیین به حدی بودکه تالارهنرگناوه به عنوان
بزرگترین مکان برگزاری مراسم دراین شهرگنجایش حضورهمه دانشجویان رانداشت
وبسیاری ازشرکت کنندگان ایستاده برنامه های این آیین رادنبال کردند‏.‏
رییس دانشگاه پیام نورگناوه دراین آیین باگرامیداشت ‏16 ‏آذر,این روز
تاریخی رانقطه عطف جنبش دانشجویی درمبارزه بااستکبارواستبداددانست
وازشهدای دانشجوبه عنوان پیش قراولان انقلاب اسلامی یادکرد‏.‏
به گزارش ایرناعباس خرم آبادی افزود‏:‏قشردانشجوبه عنوان موتورمحرک
جامعه درحرکتهای سیاسی ,اجتماعی وفرهنگی محسوب می شودودرآگاهی بخشی به جامعه نقش اساسی دارد‏.‏
وی پیروی ازولایت رادرقشردانشجوفراگیردانست ویادآورشد‏:‏بسیاری از
دانشجویان دانشگاه پیام نورگناوه برای دیدارباولی امرمسلمین مشتاقانه
درانتظارندومکررازمسوولان دانشگاه می خواهندکه این زمینه رافراهم
سازند‏.‏
یکی ازمسوولان نهادنمایندگی ولی فقیه دردانشگاههای کشورنیزدراین
آیین گفت ‏:‏پیونددانشجوباولایت ضامن اقتداروسربلندی نظام است ,چنانکه
دانشجویان درروزهای پرمخاطره انقلاب باتسخیرلانه جاسوسی آمریکاحیات
انقلاب راتضمین کردند‏.‏
آقای ابراهیمی افزود‏:‏شاخصه جنبش دانشجویی درایران آزادیخواهی واستکبار
ستیزی بوده وبراساس همین اصل دانشجویان بنیاداستکباررادرتسخیرلانه
جاسوسی برافکندندکه باگذشت ‏30 ‏سال ازانقلاب سردمداران استکبارهمچنان
مبهوت این حرکت دانشجویی هستند‏.‏
وی یادآورشد‏:‏دشمن همواره درصددفاصله انداختن بین دانشجویان کشورو
ارکان نظام است ودراین راه ازهیچ ترفندی دریغ نمی کندکه به یاری خداوند
تاکنون دانشجویان این توطئه های شوم رایکی پس ازدیگری نقش برآب کرده اند‏.‏
دراین آیین ,بسیج دانشجویی دانشگاه پیام نورگناوه نیزدربیانیه ای به
خصوصیات جنبش دانشجویی درایران پرداخت وتاکیدکردکه حرکت این جنبش با
مطالعه آغازشد,بابیداری به بالندگی رسیدوباجانفشانی تثبیت شدکه با
حرکت درعرصه های جهادی به ثمرخواهدنشست ‏.‏
دراین بیانیه خطاب به دانشجویان یادآوری شدکه نسل نودانشجومی بایست
درپرتوسیرمطالعاتی ,رایزنی بافرهیختگان وکالبدشکافی حرکتهای استعمار
دراقصی نقاطجهان ,آمریکارامظهرکامل استکباروعامل محوری عقب ماندگی
وابتذال بیابدوهمچنین نسل نوی دانشجودرشعوروآگاهی وامدار‏16 ‏آذر
دانشگاهیان ,پانزده خردادحوزویان وسیزده آبان دانش آموزان باشد‏.‏
آیین گرامیداشت روزدانشجودرگناوه بابرگزاری برنامه های متنوع فرهنگی
همراه بود‏.‏
شهرستان گناوه درشمال استان بوشهردارای دانشگاه پیام نور,دانشگاه
آزاداسلامی ومرکزآموزش دانشگاه جامع علمی کاربردی می باشد‏.‏ک‏2/‏‏681
---> بوشهر.آموزشی .دانشگاه .ایرنا.